Концептуални аспекти на социалния дигитален университет

Автори

Ключови думи
управление на съдържание, управление на взаимоотношения, образователна информационна система, социална образователна среда, социална мрежа

Резюме
Развитието на информационните технологии, в пряка зависимост от разрастването на технологиите и средите за социално общуване, съвместното използване на ресурси и управлението на отношенията между обектите и субектите на тези процеси, вкл. в университетските образователни системи, изисква усъвършенстването им в посока триединството „социална мрежа – управление на съдържание – управление на клиентска удовлетвореност“. Съществуват технологии, процедури и специализирани инструменти, чрез които съвременните комплексни среди за управление на съдържание да автоматизират процесите в целия жизнен цикъл на образователната дейност. Сложните и многообразни процеси, протичащи между обектите и субектите на колаборативно функциониране, изграждат възлите и отношенията в един хетерогенен, многомерен, оптимално управляем социален граф.

JEL Класификатор: M15, O35
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Политиките за икономическо развитие в Западна Африка: случаят за свободното предприемачество

    Икономическото развитие в Африка и навсякъде другаде по света се подсилва от натрупването на капитал. За това способстват икономическата свобода и правото на частна собственост, които насърчават спестяванията и инвестициите, и представляват задължително условие за икономически растеж. В настоящата разработка се правят опити това да се съотнесе и ...

  • Управлението на оборотния капитал в българските публични компании – емпиричен анализ в условията на финансово-икономическа криза и посткризисно възстановяване

    Съвременният финансов анализ се превръща във все по-отговорна дейност във връзка с нарастващата роля и функции на финансовия мениджмънт за качествена и надеждна информационна обезпеченост. Те се материализират в задълбочаването на вътрешните контролни процедури за въздействие и в търсенето на нови методологични подходи за анализ, които ...

  • Измъченото изобретяване на нова самоличност. Автобиографичните разкази като документация за трансформация на идентичността.

    -...