Ред, хаос, управление

Автори

Ключови думи
ред, хаос, управление, индивидуализъм, ценности, ценностна система

Резюме
Материалът акцентира върху необходимостта от преосмисляне на хаоса, което предоставя значителни възможности за разбирането на необичайни управленски практики.

JEL Класификатор: М14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

    В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие ...

  • Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

    Целта на настоящата публикация е да разгледа състоянието на българската икономика по време на световната икономическа криза от 1929 до 1933 год. При изследването се използват емпиричният подход и сравнителният икономически анализ. Разглежда се влиянието на кризата върху основните сектори на българската икономика като селско стопанство и индустрия. ...

  • Информационното общество в Eвропейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии

    Европейският съюз отдавна е осъзнал ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като основен фактор за по-висока конкурентоспособност и интегрираност на бизнес организациите от Стария континент в световната икономика. Понастоящем преходът към Информационно общество няма алтернатива. Въпрос на национален избор на всяка държава ...