Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики

Автори

Ключови думи
преразпределителни политики, държавни разходи по видове функции, клъстерен анализ, обществени блага, различия

Резюме
Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за постигането на макроикономическа стабилност. Въпреки вградените автоматични стабилизатори и границата, която се поставя в ЕС по отношение на държавните разходи, не са гаранция за постигане на сходство в икономическото развитие на отделните страни членки на ЕС и тяхното поведение особено по време на икономически кризи, както и по отношение на предлаганото количество от значими за общественото благосъстояние публични блага. В допълнение, всяка страна членка на ЕС изгражда своята икономическа политика по начин, отговарящ на общовъзприетите цели в ЕС. В този смисъл, държавните разходи на подсектор „Централно държавно управление” са необходим механизъм за осигуряване на устойчивост и стабилност на националните икономики и са критерий за постигане на средносрочните и дългосрочни цели в правителствените програми. Основна цел на статията е на базата на относителните дялове на разходите по функции на КОФОГ в БВП, страните членки на ЕС да се систематизират в еднородни групи (клъстери) и на тази основа да се направи сравнителен анализ на финансирането на значими за обществото публични блага, което отразява различията в държавните преразпределителни политики на равнище ЕС. Изследователската хипотеза, която се защитава в настоящото изследване гласи, че независимо от съществуването на общи фискални правила и политики в ЕС, има значителна разлика във финансирането на публините блага в отделните страни членки на ЕС, което е предпоставка за различни държавни преразпределителни политики на равнище ЕС, както и за диференцирано изпълнение на заложените в стратегия „Европа 2020” цели, свързани с генерирането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За постигане на целта на изследването е използван нейерархичен клъстерен анализ и по-конкретно K-means Клъстър.

JEL Класификатор: E60, H50
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите – икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика

    Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното резервиране на депозитите. По този начин разработката очертава жалоните, които трябва да бъдат следвани при разработването ...

  • Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции

    Съвременните финансови пазари създават нов критерий за оценка на инвести-ционното представяне на компаниите - мултидименсионен подход, който съче-тава финансовите, социални и екологични аспекти заедно. Устойчиво отговор-ният инвестиционен подход се възприема като дългосрочен драйвер на стой-ност и множество институционални инвеститори по света, ...

  • Особености на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България

    Обект на изследване е функционирането на осигурителния пазар в България, а предмет – инвестиционният процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В изложението са проучени съществуващите взаимозависимости между пазарното предлагане на осигурителна защита и инвестиционната компонента в процеса на ...