Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск

Автори

Ключови думи
инвестиционна активност, МСП, икономическа рецесия, финансиране, инвестиционен риск, ББР

Резюме
Инвестиционната активност на малките и средни предприятия (МСП) е основен приоритет на всяко правителство в България. Настъпващата рецесия подлага на изпитание дейността на всички икономически агенти и за целта преференциалното финансово стимулиране на държавата чрез Българска банка за развитие (ББР) ще насърчи тяхната предприемчивост и инвестиционна дейност, които са пряко свързани с повишаването на квалификацията на мениджмънта и възможност за занижаване на инвестиционния риск. Това ще осигури подобряване на финансовата стабилност на икономиката в условията на динамично променяща се конкурентна пазарна среда.

JEL Класификатор: H32, E22, E30, M00, I18
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите – икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика

    Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното резервиране на депозитите. По този начин разработката очертава жалоните, които трябва да бъдат следвани при разработването ...

  • Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики

    Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за постигането на макроикономическа стабилност. Въпреки вградените автоматични стабилизатори и границата, която се поставя ...

  • Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции

    Съвременните финансови пазари създават нов критерий за оценка на инвести-ционното представяне на компаниите - мултидименсионен подход, който съче-тава финансовите, социални и екологични аспекти заедно. Устойчиво отговор-ният инвестиционен подход се възприема като дългосрочен драйвер на стой-ност и множество институционални инвеститори по света, ...