Особености на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България

Автори

Ключови думи
осигурителен пазар, пазарно предлагане на осигурителна защита, инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Резюме
Обект на изследване е функционирането на осигурителния пазар в България, а предмет – инвестиционният процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В изложението са проучени съществуващите взаимозависимости между пазарното предлагане на осигурителна защита и инвестиционната компонента в процеса на управление на формираните натрупвания; очертана е регулаторната рамка и са представени основните параметри на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България; изследвана е структурата на инвестиционния портфейл при управление на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България. Поставен е въпросът за търсенето на разумен компромис между рисковете и ползите от евентуално либерализиране на инвестиционния процес при управление на средствата на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване в контекста на очертаващата се конкуренция с набиращия популярност и разпространение паневропейски персонален пенсионен продукт.

JEL Класификатор: G23, G11
Страници: 21
DOI: 

Още статии от този брой

  • Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики

    Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за постигането на макроикономическа стабилност. Въпреки вградените автоматични стабилизатори и границата, която се поставя ...

  • Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите – икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика

    Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното резервиране на депозитите. По този начин разработката очертава жалоните, които трябва да бъдат следвани при разработването ...

  • Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск

    Инвестиционната активност на малките и средни предприятия (МСП) е основен приоритет на всяко правителство в България. Настъпващата рецесия подлага на изпитание дейността на всички икономически агенти и за целта преференциалното финансово стимулиране на държавата чрез Българска банка за развитие (ББР) ще насърчи тяхната предприемчивост и ...