Проблеми при структурирането и изграждането на административния капацитет на вътрешния одит в публичния сектор в България

Автори

Ключови думи
публичен сектор, вътрешен одит, административен капацитет

Резюме
В рамките на настоящата разработка вниманието е насочено към финансовото управление и контрол на публичните средства и дейности и по-конкретно върху проблемите при структурирането и административния капацитет на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България. Въз основа на релевантна информация, представена в Консолидираните годишни доклади за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България на Министерството на финансите, са разгледани съществуващи проблеми в този аспект от съвременния вътрешен одит и възможности за преодоляването им.

JEL Класификатор: Н83, M42
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Културни различия в интернационализацията на МСП в Азия

    Културните различия при интернационализация са дефинирани по методиката на Hofstede и разгледани в постановки на интернационализация на международни малки и средни предприятия в Азия. Целта е да бъде определено дали културните различия упражняват ефект върху интернационализацията на предприятия в азиатски страни в контекста на подходите на ...

  • Нови възможности за развитие на финтех сектора, чрез регулаторния режим sandbox

    Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на нови технологии в т.ч. и новите регулаторни режими тип sandbox. Регулаторният пясъчник (RegTech Sandbox) сам по себе ...

  • Иновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнес

    Съвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни системи, подходящи спрямо мащаба им и изискванията. Целта на настоящата статия е изследване на предлаганите на ...