Културни различия в интернационализацията на МСП в Азия

Автори

Ключови думи
култура, интернационализация, Азия

Резюме
Културните различия при интернационализация са дефинирани по методиката на Hofstede и разгледани в постановки на интернационализация на международни малки и средни предприятия в Азия. Целта е да бъде определено дали културните различия упражняват ефект върху интернационализацията на предприятия в азиатски страни в контекста на подходите на интернационализация от предприятията. Въз основата на теоретичния обзор e изведено, че в повечето случаи несъобразителност с азиатските културни различия може да доведе до негативни последици при интернационализацията на малките и средни предприятия, и че мрежовият подход на интернационализация доминира в полето. Разработката разяснява необходимостта от преодоляване на културните различия при интернационализацията в азиатски страни, както и значението на културните различия в подходите на интернационализация.

JEL Класификатор: F23, Z1
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Иновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнес

    Съвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни системи, подходящи спрямо мащаба им и изискванията. Целта на настоящата статия е изследване на предлаганите на ...

  • Нови възможности за развитие на финтех сектора, чрез регулаторния режим sandbox

    Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на нови технологии в т.ч. и новите регулаторни режими тип sandbox. Регулаторният пясъчник (RegTech Sandbox) сам по себе ...

  • В памет на проф. д-р Христо Маринов (по случай 100 години от рождението му)

    През настоящата 2021г. се навършват 100 години от рождението на видния учен и общественик проф. д-р Христо Маринов. Това е повод да се отбележи тази дата. Именно от позицията на времето могат да се откроят заслугите на проф. Христо Маринов в областта на науката и практиката. Никога не трябва да се забравя, че професорът е сред основателите и ...