Иновативните решения и технологии в туризма като възможност за дигитализация на хотелиерския бизнес

Автори

Ключови думи
хотелски информационни системи, видове хотелски информационни системи, Уеб базирани хотелски информационни системи, Web 2.0, облачни услуги, интернет на обектите

Резюме
Съвременните информационни и комуникационни технологии са фактор за постигане на ефективно управление в туристическия сектор и в частност на хотелите, като за целта е необходимо те да внедрят съвременни хотелски информационни системи, подходящи спрямо мащаба им и изискванията.

Целта на настоящата статия е изследване на предлаганите на софтуерния пазар хотелски информационни системи и по-конкретно на тези, които успешно съчетават водещи иновационни тенденции като прилагане в бизнеса на уеб технологии, облачни решения и др. В тази връзка са решени следните задачи: анализирани са възможностите на Web 2.0 технологиите, облачните услуги и на технологията интернет на обектите (IoT) като важни технологични фактори за развитие на туристическата и хотелиерската индустрия; представени са особеностите и функционалните възможности на хотелските информационни системи; очертани са критерии за избор на хотелска информационна система; на тази база е направен сравнителен анализ на предлаганите на софтуерния пазар уеб базирани хотелски информационни системи; дефинирани са фактори и препоръки за избор и внедряване.

JEL Класификатор: C88, L83, О33
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Нови възможности за развитие на финтех сектора, чрез регулаторния режим sandbox

    Промените, които все по-бурно и необратимо настъпват във финансовия свят, неминуемо водят и до необходимостта от въвеждането на инструменти за тяхното проследяване и регулиране. Тази нужда от законодателни норми, налага появата на нови технологии в т.ч. и новите регулаторни режими тип sandbox. Регулаторният пясъчник (RegTech Sandbox) сам по себе ...

  • Проблеми при структурирането и изграждането на административния капацитет на вътрешния одит в публичния сектор в България

    В рамките на настоящата разработка вниманието е насочено към финансовото управление и контрол на публичните средства и дейности и по-конкретно върху проблемите при структурирането и административния капацитет на вътрешния одит в организациите от публичния сектор в България. Въз основа на релевантна информация, представена в Консолидираните годишни ...

  • Промените в банковата индустрия под въздействие на процеса на дигитализация в условията на Covid-19 пандемия

    Пазарната капитализация на световния банков пазар достигна стойност от USD 7,2 трилиона, а на банковия дигитален пазар - повече от USD 800 трилиона. Средногодишният ръст от 4% отдавна е стабилен източник на приходи за банките. Развитието на дигитализираното потребителско кредитиране и платежните системи привличат и небанковите играчи, които ...