Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост

Автори

Ключови думи
мотивация, винарска промишленост

Резюме
Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 души.

Научноизследователските търсения са ориентирани към изследване мотивацията на персонала и на тази основа предлагане на научно-обоснован, усъвършенстван модел, който свързва управленската дейност с движещите индивида мотиви. Надяваме се, че чрез изследване мотивационния профил на предприятията ще се допринесе за подобряването й.

JEL Класификатор: L66
Страници: 29
DOI: 

Още статии от този брой

  • Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

    Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна....

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15

    По същия начин, по който правителствата ограничават конкуренцията, за да се подобри положението на привилегированите продавачи, те могат да ограничават и конкуренцията в полза на привилегировани купувачи. Правителствата въвеждат ембарго върху износа на някои стоки. По този начин чрез изключване на чуждестранни купувачи те целят понижаване на ...

  • Инструментализмът на Милтън Фридмън

    По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения, най-известното от които е “Свободен да избереш”. Наред с Фридрих фон Хайек, той е един от първите икономисти, които ...