Кризата на оцеляване и оценката за нейната дълбочина

Автори
 • Огнян Симеонов
 • Университет за национално и световно стопанство - София

 • Мая Ламбовска
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
криза, управление на промяната, оценяване на заплахите

Резюме
Настоящата статия застъпва гледната точка на естествената еволюция на бизнес организациите. Статията разглежда кризите като необходимо предизвикателство, неизбежен спътник и двигател на тази еволюция. Заедно с някои основни методологически подходи към това разбиране, в статията се предлага обща характеристика на методика за оценяване на заплахите към организацията. Подобна методика се разглежда като ключов момент в разкриването на степента на противоречивост на организацията и нейната среда, което е източник на всяка криза.

JEL Класификатор: M00
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

 • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9

  Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел. ...

 • Отцепването

  Отцепване, политическо разделение, може да бъде оправдано на основата на либертарианството и по-специално въз основа на правото за свободно сдружаване. Ние приемаме това твърдение, след което се разглеждат възраженията на тази теза. В заключение се изказва твърдението, че войната, която се наблюдава в САЩ през 1861 не е "гражданска война", а ...

 • Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.)

  През 80-те години световният комунизъм навлиза в дълбока обща криза. Социалистическото строителство се изправя пред неразрешими проблеми. За разлика от капитализма, който издържа на сътресенията, намира ресурси да задълбочи научно-техническата революция, да използва икономическия растеж за приглушаване на народното недоволство и да осигури ...