Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9

Автори

Ключови думи
човешко действие, време

Резюме
Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел.

JEL Класификатор:
Страници: 21
DOI: 

Още статии от този брой

  • Власт - поведение и себедоказване на мениджъра

    В статията се разглежда връзката поведение – себедоказване. По-конкретно се анализират вариантите за позитивно и негативно личностно и длъжностно себедоказване. Правят се изводи за връзката между тях....

  • Отцепването

    Отцепване, политическо разделение, може да бъде оправдано на основата на либертарианството и по-специално въз основа на правото за свободно сдружаване. Ние приемаме това твърдение, след което се разглеждат възраженията на тази теза. В заключение се изказва твърдението, че войната, която се наблюдава в САЩ през 1861 не е "гражданска война", а ...

  • Съвременни аспекти в мениджмънта на устойчивото развитие

    Демокрацията, частната собственост и самоуправлението следва да се разглеждат като решаващи фактори в бъдеще. Все по-задълбочаващата се децентрализация на функции, права и отговорности, разширяване на демократичните основи на управлението, икономическата инициативност, по–активно и действено въвличане на населението в непосредствените процеси на ...