Анализ на показателите за рентабилност и показатели за оценяване на качеството на активите на банките в България през периода 2007 – 2018 г.

Автори

Ключови думи
банки, показатели за възвръщаемост, показатели за оценяване качеството на банковите активи

Резюме
Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в България - печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като рискови експозиции на банките и обезценки по кредити в банките, които също както показателите за възвръщаемост силно се влияят от финансовата криза.

JEL Класификатор: G210
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

  • Въздействие на Индустрия 4.0 върху факторите за привличане на преки чуждестранни инвестиции

    Тенденцията към засилваща се дигитализация, автоматизация и роботизация на редица отрасли от икономиката рефлектира върху различни аспекти от международните бизнес отношения. В настоящата разработка се изследва въздействието на зараждащата се четвърта индустриална революция върху процесите по привличане и реализация на преки чуждестранни ...

  • Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на Европейската агенция за отбрана

    Европейската агенция за отбрана е ключовата институция на Европейския съюз в прилагането на мерки за осигуряване на ресурси за общата политика за сигурност и отбрана. Агенцията си постави цели в областта на разработването на военна ресурсна база, отбранителни изследвания и разработки, проекти за общоевропейско сътрудничество за въоръжение, ...

  • Ядрената енергетика и преходът към нискоемисионно електропроизводство

    Настоящата статия изследва националните и европейските планове за развитие на енергетиката в контекста на прехода към нискоемисионна икономика. Представени са текущата структура на електроенергийната система (ЕЕС) на страната, основните цели в националния стратегически документ за развитието на енергетиката „Интегриран план в областта на ...