Въздействие на Индустрия 4.0 върху факторите за привличане на преки чуждестранни инвестиции

Автори

Ключови думи
Индустрия 4.0, Четвърта индустриална революция, дигитална икономика, преки чуждестранни инвестиции, ТНК

Резюме
Тенденцията към засилваща се дигитализация, автоматизация и роботизация на редица отрасли от икономиката рефлектира върху различни аспекти от международните бизнес отношения. В настоящата разработка се изследва въздействието на зараждащата се четвърта индустриална революция върху процесите по привличане и реализация на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

Проучени са характерните особености на Индустрия 4.0 (И4.0), като се акцентира върху значението им за различните заинтересовани страни в процесите по осъществяване на ПЧИ. Основният проблем, засегнат в статията, е свързан с изменението на приоритетните фактори за привличане на ПЧИ, което се очаква да настъпи в резултат от индустриалната революция. Изследването на насоките, в които се променят ключовите фактори, определящи привлекателността за международните капиталови потоци установява, че следва да очакваме преориентиране в приоритетите на заинтересованите страни от ПЧИ, но не и спад в активността на капитала.

JEL Класификатор: F21, F23, O32, O33, O34
Страници: 11
DOI: 

Още статии от този брой

  • Ядрената енергетика и преходът към нискоемисионно електропроизводство

    Настоящата статия изследва националните и европейските планове за развитие на енергетиката в контекста на прехода към нискоемисионна икономика. Представени са текущата структура на електроенергийната система (ЕЕС) на страната, основните цели в националния стратегически документ за развитието на енергетиката „Интегриран план в областта на ...

  • Стратегически потенциал и общоевропейски проекти за сътрудничество на Европейската агенция за отбрана

    Европейската агенция за отбрана е ключовата институция на Европейския съюз в прилагането на мерки за осигуряване на ресурси за общата политика за сигурност и отбрана. Агенцията си постави цели в областта на разработването на военна ресурсна база, отбранителни изследвания и разработки, проекти за общоевропейско сътрудничество за въоръжение, ...

  • Фрагментарен анализ на пазара на бързооборотни потребителски стоки в България

    По своето предназначение бързооборотните потребителски стоки задоволяват предимно базовите потребности и за разлика от стоките за дълготрайна употреба се отличават със сравнително голяма честота на потребление. В статията, въз основа на данни на Националния статистически институт, се разглежда изменението в продажбите на дребно за периода ...