Фрагментарен анализ на пазара на бързооборотни потребителски стоки в България

Автори

Ключови думи
бързооборотни потребителски стоки, продажби на дребно, търговски вериги, потребители

Резюме
По своето предназначение бързооборотните потребителски стоки задоволяват предимно базовите потребности и за разлика от стоките за дълготрайна употреба се отличават със сравнително голяма честота на потребление. В статията, въз основа на данни на Националния статистически институт, се разглежда изменението в продажбите на дребно за периода 2010-2018 години, средните разходи на домакинствата за покупка на хранителни стоки, изменението в броя на търговските обекти за продажби на дребно общо и по райони за планиране, изменението в броя на търговските обекти на водещите търговски вериги за продажба на бързооборотни потребителски стоки. Въз основа на проведени собствени изследвания за поведението на потребителите при покупка на бързооборотни потребителски стоки е направен съпоставителен анализ чрез едномерни честотни разпределения и са изведени тенденции в поведението на потребителите при покупка.

JEL Класификатор: D10, F19, M31
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Анализ на показателите за рентабилност и показатели за оценяване на качеството на активите на банките в България през периода 2007 – 2018 г.

    Публикацията е посветена на възвръщаемостта на банките в България - печалба след данъчно облагане, възвръщаемост на собствения капитал и възвръщаемост на активите. Разгледано е и изменението на показатели за оценяване качеството на банковите активи като рискови експозиции на банките и обезценки по кредити в банките, които също както показателите ...

  • Ядрената енергетика и преходът към нискоемисионно електропроизводство

    Настоящата статия изследва националните и европейските планове за развитие на енергетиката в контекста на прехода към нискоемисионна икономика. Представени са текущата структура на електроенергийната система (ЕЕС) на страната, основните цели в националния стратегически документ за развитието на енергетиката „Интегриран план в областта на ...

  • Въздействие на Индустрия 4.0 върху факторите за привличане на преки чуждестранни инвестиции

    Тенденцията към засилваща се дигитализация, автоматизация и роботизация на редица отрасли от икономиката рефлектира върху различни аспекти от международните бизнес отношения. В настоящата разработка се изследва въздействието на зараждащата се четвърта индустриална революция върху процесите по привличане и реализация на преки чуждестранни ...