Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията

Автори

Ключови думи
МСФО 16 Лизинг, лизинги, финансови показатели, оценяване

Резюме
Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе до значително нарастване както на отчетените активи, така и на отчетените задължения, което от своя страна ще промени някои от ключовите финансови показатели за рентабилност, платежоспособност, ликвидност и обращаемост. Степента на промяна ще зависи изцяло от интензитета на използване на оперативен лизинг в съответните предприятия. Новите правила освен това могат да изменят оценките, които инвеститорите правят за цената на финансиране с дълг, среднопретеглената цена на капитала и респективно стойността на предприятието като цяло.

JEL Класификатор: M41
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Риск от фалит при малките и средни предприятия в България

    Изследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Резултатите от изследването показват, че прилагането на утвърдени модели за предсказване на фалит като тези на Altman, ...

  • Стандартизиран подход за идентифициране на инфраструктурните активи в публичния сектор

    Представен е счетоводен анализ на инфраструктурните активи като елементи на дълготрайните материални активи в публичния сектор. Инфраструктурните активи са значими активи за публичния сектор. В тях се инвестират значими ресурси на обществото. В статията се дефинират активите в публичния сектор и се посочват основните разлики с определенията за ...

  • Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност

    В тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата търговия не е достатъчно ликвидна. Правят се статистически тестове и сезонно се декомпозират времевите редове на ...