Риск от фалит при малките и средни предприятия в България

Автори

Ключови думи
риск от фалит, финансов дистрес, анализ на риска от фалит

Резюме
Изследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Резултатите от изследването показват, че прилагането на утвърдени модели за предсказване на фалит като тези на Altman, Springate, Taffler и Biever може да служи като ориентир за финансов дистрес, но не е достатъчно за оценка на риска от фалит в българските условия.

Резултатите от изследването дават основания да се приеме, че моделът Паричен поток от основна дейност / Краткосрочни задължения има потенциала да служи като индикатор за разграничаване на фирмите, които са заплашени от фалит в краткосрочен план и дори има някои предимства пред моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever в българските икономически условия. В ситуация на високи нива на сивата икономика в страната и широко разпространение на практиката за манипулация на финансовите отчети е обосновано при анализа на риска от фалит на малките и средни предприятия да се ползват освен показатели от баланса и отчета за доходите и такива, инкорпориращи информация за паричния поток от дейността, тъй като той по-трудно се манипулира. Големият дял на просрочените и несъбираеми вземания от клиенти в страната също предполага при анализа на риска от фалит да се ползва информация за паричния поток от дейността на фирмите. Моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever съдържат само вътрешнофирмена информация от баланса и отчета за доходите на предприятията и не са пригодени да улавят системния риск, който създава високата междуфирмена задлъжнялост в страната и по-специално високия дял на просрочените търговски вземания.

JEL Класификатор: G30, G32, G33
Страници: 27
DOI: 

Още статии от този брой

  • Икономически и социални аспекти в приложението на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд

    Настоящата статия разкрива актуални тенденции в практическото прилагане на законодателството в областта на безопасност и здраве при работа, като поставя акцент върху моделите на работно време и организацията на работа. Използвайки за база разработения през 2019 г. Национален профил за безопасност и здраве при работа, статията показва най-често ...

  • Влияние на МСФО 16 лизинг върху показателите за финансово състояние и оценка на стойността на предприятията

    Чрез МСФО 16 Лизинг се въведе съществена промяна в счетоводното отчитане на лизинговите договори. Новите регулации ще повлияят на компаниите от всички сектори на икономиката, които прилагат МСФО, но най-вече на тези, които до въвеждането на новите правила използваха активи с висока стойност, предимно чрез оперативен лизинг. Тази промяна ще доведе ...

  • Анализ на времевите редове на цените и обема на борсовата търговия на електрическа енергия в условията на ниска ликвидност

    В тази статия се анализират времевите редове на цените и количествата на борсовия пазар на електрическа енергия. Изследва се периода януари 2016 – юни 2018 като се приема, че в този начален за функционирането й период, борсовата търговия не е достатъчно ликвидна. Правят се статистически тестове и сезонно се декомпозират времевите редове на ...