Влияние на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси

Автори

Ключови думи
нагласи, организационни промени, дейности по управление на човешките ресурси

Резюме
Всяка една организация е обект на разнородни промени. Тяхното влияние може да се търси в различни направления. В областта на управлението на човешките ресурси от съществено значение за успеха на прилаганите дейности са нагласите на служителите. Целта на настоящата разработката е изследването на въздействието на организационните промени върху нагласите към дейностите по управление на човешките ресурси. На тази основа са изведени препоръки за ползотворно управление на разгледаното взаимодействие и постигане на положителен ефект за организацията, както при прилагането на дейностите за УЧР, така и при реализацията на организационните промени.

JEL Класификатор: M50
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

  • Предприемачеството като възможност за заетост (самозаетост) и развитие на малките населени места в България

    Настоящата разработка е резултат от провеждането на седемгодишен реален експеримент, който продължава и в момента и в хода на който се изправихме пред множество предизвикателства. Разгледани са основните моменти при изграждане на земеделско стопанство, чиято основна дейност е производството на качествени пчелни продукти. В статията се съпоставят ...

  • Организационна подкрепа на кариерното развитие - наблюдение и анализ

    Организационната подкрепа за кариерно развитие е традиционна част от мотивационния пакет за привличане и задържане на ценни за компанията професионалисти. Системното наблюдение (чрез подходящи и достъпни инструменти) на предоставяната от организацията подкрепа за кариерното развитие на служителите е основа за вземане на решения за непрекъснато ...

  • Проблеми и тенденции в развитието на сектор „Рибарство и аквакултура“ в България

    Сектор „Рибарство и аквакултура“ има важно значение не само за българското земеделие, но за националната икономика като цяло. Този отрасъл способства за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието на водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на запасите на ценни видове риба в естествените водоеми и ...