Управлението на деловия туризъм като предпоставка за устойчив растеж

Автори

Ключови думи
делови туризъм, бизнес туризъм, туристически агенции, устойчив растеж

Резюме
Настоящото изследване цели проучване и анализ на възможностите за разнообразяване на предлагането на туристическите агенции чрез създаване на специализирани продукти като фактор за постигане на икономическа ефективност върху цялостната дейност на предприятието. Прилагането на управленски стратегии за устойчив растеж са опорните точки за развитие на конкурентно предимство, както на туристическите райони, така и на фирмите в условията на хомогенност на пазара. Конкретно приложение на начините за преодоляване на еднородността в предлагането е намерено в специализирането на туристическите фирми към създаване на програми, свързани с деловия туризъм и неговите съставни елементи, неразделна част от динамичното развитие на националната и международна икономика.

JEL Класификатор: L83, L21, O26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Иновационната дейност на малките и средни предприятия като фактор за икономически растеж

    Статията разглежда иновационната дейност на малките и средни предприятия и тяхната роля в икономиката на Латвия. Въпреки икономическия растеж, който се наблюдава в националната икономика през последните няколко години, иновационната активност на повечето предприятия остава твърде ниска. Трансформацията на латвийската икономика в контекста на ...

  • Предоставяне на потребителска ценност чрез цената

    Цената е елемент, който присъства във всяка покупко-продажба. Тя е източник на информация за ценовото предлагане на стоки от една и съща група или сходни стокови групи, и е критерий, когато се сравняват и избират различни алтернативи. Следователно, участва в процеса на създаване и предоставяне на потребителска ценност. В статията се разглеждат ...

  • Приложение на добрите практики за защита на интернет инфраструктурата на висшите училища в България

    Комуникационната инфраструктура на висшите училища е цел на постоянно увеличаващи се и променящи своя тип атаки и заплахи. Прилагането на добрите практики на защита на публичната информационна инфраструктура води до повишаване на нейната сигурност и осигурява ефикасна защита на данните. Направеният анализ на приложението на тези практики във ...