Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията

Автори
 • Мая Ламбовска
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
Оценяване, центрове на отговорности, бюджетен контрол, размити числа, размита логика

Резюме
Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на отговорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както концептуално, така и методически чрез алгоритъм за реализация. Възможното приложение на модела е илюстрирано в четири варианта чрез пример за център на разходи, функциониращ в неопределена и стабилна/динамична среда.

JEL Класификатор: M19, C65
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

 • Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер

  В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият подход към световните религии /в студиите върху стопанската етика на световните религии/ – сравнителния анализ с формирането и ...

 • Организационна култура и етични ценности

  Материалът поставя въпроса за значението на етичните ценности и организационната култура, която е с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално- икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. В съвременната управленска наука се утвърждава мнението, че ...

 • Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVIII. Намеса чрез облагане с данъци

  В една либерална система на управление, разходите за труд и стоки за масово потребление са малки в сравнение със сумата на доходите на отделните хора. Колкото повече правителството разширява сферата на дейността си, толкова повече се увеличава бюджетът му....