Демографско-икономическият облик на Свищов до началото на Българското възраждане

Автори

Ключови думи
античен град Нове, средновековна крепост, демографски облик, поликултурно земеделие, занаяти, риболов, султански хас, държавно регламентиране на икономическия живот в Османската империя, външна търговия, митнически режим

Резюме
В настоящата студия се прави опит да бъде очертан демографския и икономическия облик на град Свищов от Античността до началото на Българското възраждане. Данните за осветляването на тези проблеми са сравнително оскъдни и се съдържат в находки от археологическите разкопки в околностите на града, в публикувани исторически документи, чужди пътеписи и научни изследвания за град Свищов и за стопанско-историческото развитие на българските земи. Студията има обзорен характер и си поставя за цел да обобщи и систематизира наличната информация от историческите извори и историографските изследвания по поставените проблеми. Така по-пълно и по-точно могат да се обяснят предпоставките за нарасналата роля на града през епохата на Възраждането.

JEL Класификатор:
Страници: 34
DOI: 

Още статии от този брой

  • Организационна култура и етични ценности

    Материалът поставя въпроса за значението на етичните ценности и организационната култура, която е с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално- икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. В съвременната управленска наука се утвърждава мнението, че ...

  • Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер

    В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият подход към световните религии /в студиите върху стопанската етика на световните религии/ – сравнителния анализ с формирането и ...

  • Индикатори при управление на технологични предприятия

    В условията на криза, печеливши се оказват технологичните предприятия, които се стремят да променят начина на стопанската дейност. Според нас трябва да се преосмислят и правилата за устойчивото им развитие. Усилията им трябва да са концентрирани не само към потребностите на клиентите. Те са едно от направленията за успешен бизнес. Тъй като ...