Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер

Автори

Ключови думи
Вебер, религия, Западна цивилизация, капиталистически дух

Резюме
В статията е анализиран подходът към религията на М.Вебер като част от цялостна теоретична задача – анализ на отличителните черти на Западната цивилизация. През призмата на тази теоретична оптика е разгледан и Веберовият подход към световните религии /в студиите върху стопанската етика на световните религии/ – сравнителния анализ с формирането и ценностите на Западната цивилизация. Въвлечена да “отговаря” на така формулираната от Вебер “мрежа от въпроси” /Р.Бендикс/, религията се проявява като духовно-нравствен елемент, влияещ върху “земното” поведение на индивидите в качеството им на членове на статусна група. Представена е интерпретацията на Вебер на големите религиозни системи, която той фокусира около статусната група на религиозните лидери - предизвикателство към Марксовото разбиране на религията само като отражение, като продукт на икономическите отношения в обществото. Акцентиран е и друг важен елемент на саморефлектирания метод на Вебер в подхода му към религиите - че ги разглежда поотделно, а не във взаимообвързана историческа верига и последователност, както прави това в този и по-късен период А.Тойнби. В критична светлина е разгледано често срещаното в литературата преакцентиране на отредената от Вебер роля на религията в зараждането на капиталистическия дух. Взаимодействието на материални фактори и интереси с духовни идеи и подбуди характеризира същността на Веберовия подход към анализа на социалните феномени – зараждането и спецификата на капитализма, особеностите на Западната цивилизация.

JEL Класификатор:
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVIII. Намеса чрез облагане с данъци

    В една либерална система на управление, разходите за труд и стоки за масово потребление са малки в сравнение със сумата на доходите на отделните хора. Колкото повече правителството разширява сферата на дейността си, толкова повече се увеличава бюджетът му....

  • Индикатори при управление на технологични предприятия

    В условията на криза, печеливши се оказват технологичните предприятия, които се стремят да променят начина на стопанската дейност. Според нас трябва да се преосмислят и правилата за устойчивото им развитие. Усилията им трябва да са концентрирани не само към потребностите на клиентите. Те са едно от направленията за успешен бизнес. Тъй като ...

  • Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията

    Статията представя един модел за оценяване дейността на центровете на отговорности в процеса на бюджетно управление на организацията. Моделът се основава на сложен инструментариум, включващ класически управленски и съвременни математически инструменти от теориите на размитата логика и на размитите подмножества. Моделът е представен както ...