Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане на провизиите в предприятията със строителна дейност

Автори

Ключови думи
счетоводно отчитане, строителство, провизии, МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи, дефекти, възстановяване на околната среда, преструктуриране

Резюме
В статията са изследвани въпросите относно същността на провизиите като отчетна категория, методиката за стойностно измерване на провизиите и насоките за усъвършенстване на счетоводното им отчитане.

С конкретни примери от практиката са представени регламентираните в МСС 37 / СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи случаи за провизиране: отстраняване на скрити дефекти (респ. строителни дефекти), които от скрити стават фактически в процеса на експлоатация; възстановяване на околната среда; преструктуриране на предприятието. Предложени са три метода за определяне размера на провизията съобразно конкретния случай по отчитане на разходите за провизии в предприятията със строителна дейност.

JEL Класификатор: M 41
Страници: 21
DOI: 

Още статии от този брой

  • Управление на иновациите – алтернатива за екологизация на дейности на добивната промишленост

    Известно е, че развитието на икономиката е свързано с природни ресурси и въздействие върху природната среда. Във взаимоотношението икономика – природа доскоро обект на управление беше само икономиката. Динамичното равновесие в социоекосистемата зависи изключително от поведението на човека и обществото като цяло, ето защо е необходимо да се свърже ...

  • Създаването на добавена стойност чрез интелектуален капитал в българските държавни компании

    В този материал авторите прилагат метод за измерване на интелектуалния капитал, който се фокусира върху продуктивността на човешкия капитал, на структурния капитал, на интелектуалния капитал и на коефициентът за интелектуална добавена стойност, разработен от Пулич (2000;2004) за нефинансови организации....

  • Степента на времевите предпочитания: праксеологичен оксиморон

    В ординалната теория на полезността човек може да избира, но предпочита да не го прави. Той може да избира между възможност A и възможност Б. Тебешир или сирене, пистолет или масло. Не може да съществува такаво нещо като степен, в която човек е въвлечен в подобни дейности....