Търговията със сол на Цвятко Радославов и неговата фирма през 50-те – 70-те години на XIX в.

Автори

Ключови думи
Възраждане, търговска фирма, търговия със сол, търгов¬ски мрежи, договори, парични единици, печалба

Резюме
В статията се проследява търговията с каменна и морска сол от Влашко на една от най-големите търговски фирми, създадени в град Свищов през 50-те години на ХІХ в. Обработва се наличната количествена информация от непубликувания архив на Цвятко Радославов, като се очертават всекидневните му търговски практики в този вид търговия, изяснява се обемът на дейността му и се определя доходността й за фирмата. Очертават се периодите, през които минава тази дейност; търговските мрежи за вноса на сол от румънските градове и продажбата й в Свищов и в севернобългарските земи. Статията разкрива конкретните механизми на търговския живот и обосновава тезата, че Свищов е един от главните центрове на търговията със сол по южния бряг на Дунава през Възраждането.

JEL Класификатор:
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Възможности за оценка на икономическата ефективност на инвестициите в информационни технологии в общинската администрация

    България е в етап на развитие, където са необходими значителни инвестиции, за да се създаде и използва адекватно електронното правителство. Една част от идеята за изграждане на електронно управление е свързана с обхвата на услугите, които общините предоставят. Поради тези причини е важно от теоретична и практическа гледна точка да се изясни дали ...

  • Мобилната търговия и нейните проблеми

    Мобилните технологии носят ценни ползи за бизнеса, които могат да се реализират само, ако компаниите съумеят да ги използват ефективно. В настоящата статия подробно са разгледани мобилните технологии и тяхната еволюция като предпоставка за развитие на мобилната търговия. Обект на изследването е мобилната търговия в развитите страни и в България. ...

  • Структурен модел на организационно поведение

    В студията се разглежда взаимодействието между управленски процеси, структура и цели. Характерът на това взаимодействие се определя от степента на взаимозависимост между изпълняваните управленски дейности и тяхната сложност. Отстоява се схващането, че доброто познаване на управленските процеси и дейности в организацията е предпоставка за тяхното ...