Търговията със сол на Цвятко Радославов и неговата фирма през 50-те – 70-те години на XIX в.

Автори

Ключови думи
Възраждане, търговска фирма, търговия със сол, търгов¬ски мрежи, договори, парични единици, печалба

Резюме
В статията се проследява търговията с каменна и морска сол от Влашко на една от най-големите търговски фирми, създадени в град Свищов през 50-те години на ХІХ в. Обработва се наличната количествена информация от непубликувания архив на Цвятко Радославов, като се очертават всекидневните му търговски практики в този вид търговия, изяснява се обемът на дейността му и се определя доходността й за фирмата. Очертават се периодите, през които минава тази дейност; търговските мрежи за вноса на сол от румънските градове и продажбата й в Свищов и в севернобългарските земи. Статията разкрива конкретните механизми на търговския живот и обосновава тезата, че Свищов е един от главните центрове на търговията със сол по южния бряг на Дунава през Възраждането.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Аспекти на контрола върху подправените документи в данъчния процес

    В съвременността се прилага документиране за различни цели от обществения живот. Всички факти и обстоятелства, които са значими за данъчния процес, могат да се докажат въз основа на документ. Развитието на технологиите за комуникация води до изменение в начините за фиксиране, съхраняване, пренасяне и ползване на данни. Разнообразни са ...

  • Мобилната търговия и нейните проблеми

    Мобилните технологии носят ценни ползи за бизнеса, които могат да се реализират само, ако компаниите съумеят да ги използват ефективно. В настоящата статия подробно са разгледани мобилните технологии и тяхната еволюция като предпоставка за развитие на мобилната търговия. Обект на изследването е мобилната търговия в развитите страни и в България. ...

  • Състояние и тенденции в развитието на българския пенсионен пазар за периода 2007-2012 г.

    В статията се изследва състоянието на пенсионния пазар като основен елемент на частната пенсионна система в България. В направения анализ се акцентира върху: определяне на степента на пазарна концентрация; представяне на постигнатите финансовите резултати от дейността на пенси-онноосигурителните дружества и равнището на показатели, ...