Одитна извадка за тестовете на контролите

Автори
 • Али Вейсел
 • Висше училище по застраховане и финанси – София

Ключови думи
одитна извадка, тестове на контролите, биномно разпределение, хипергеометрично разпределение, Поасоново разпределение

Резюме
Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните статистически разпределения и формули, които се предлагат в научната литература и се използват от българските одитори при прилагане на одитните извадки. Те се сравняват с базисните постановки в Международните одиторски стандарти.

По този начин се предлага обоснован подход за прилагане на извадката за тестовете на контролите. Дават се практически насоки за определяне на обема на извадката и оценката на резултатите, чрез използване на функции в Excel и таблици, разработени от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Те трябва да се прилагат, за да може одиторът да формира правилни заключения относно финансовата информация въз основа на одиторските стандарти.

JEL Класификатор: М42
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

 • Микромениджмънт в организацията – като стил на управление и форма на контрол

  В статия се разглежда явлението „микромениджмънт”, считано за един от големите недостатъци на управлението. Анализирани са характерните особености на този стил на управление и основните отличителни качества на микромениджърите. На основата на направения анализ са определени причините за поява на микромениджмънт в една организация, както и ...

 • Критични бележки относно дефинициите в областта на икономиката от австрийска гледна точка: микроикономика

  Няма нужда да се споменава, че в областта на физическите науки всички практикуващи използват думите по същия начин. Чисто словесният диспут би бил анатема на тази арена на интелектуален дискурс. Няма спор, що се отнася до значението на думи като "гравитация", "маса", "род", "вид", "кислород", "рентгенови лъчи" и т.н. Материалните въпроси не са ...

 • Допълнителните услуги в хотелиерството като средство за повишаване на удовлетвореността на клиентите

  В статията се разглеждат същността, особеностите и класификацията на допълнителните услуги в хотелиерството. Изтъква се тяхната роля и значение за добавянето на стойност към хотелиерския продукт и за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Отделено е специално внимание на съвременните аспекти при предлагането на допълнителните услуги. ...