Изготвяне на система от профили на мултипликаторите на финансовия резултат в хотелиерството

Автори

Ключови думи
анализ на зависимостта „разходи-обем-печалба”, профил на мултипликаторите на финансовия резултат, управленско счетоводство, USALI, хотелиерство

Резюме
Определянето на профила на мултипликаторите на финансовия резултат (IMP – Income multiplier profile) на дадено предприятие, дейност или звено в процеса на бюджетиране е популярен метод в областта на хотелиерството и ресторантьорството за изследване на влиянието на различни стойностно измерими ключови фактори върху финансовия резултат. Неговото традиционно приложение е свързано с определяне на бизнес ориентацията на изследваните обекти, анализ на рентабилността на продуктитe и услугите, оптимизиране на финансовия резултат, реализиране на счетоводни и контролни стратегии.

В настоящата статия се представя модифициран подход за съставяне на система от стандартизирани профили, съобразно концепцията за анализ по центрове на отговорности по модела USALI , като ключовите фактори са изведени от базисната алгебрична взаимовръзка „разходи-обем-печалба”.

JEL Класификатор: M41
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Съпротива към организационна промяна в социалнопсихологически аспект

    Организациите са принудени постоянно да се променят. Служителите реагират по различен начин на настъпващите организационни изменения. Когато хората са настроени негативно, тогава възниква съпротива. Тя може да се разглежда в много аспекти. В настоящата статия ще се спрем на социалнопсихологическия аспект. Цел на настоящата статия е да се посочат ...

  • Гражданското общество - бариера пред нарастващата икономическа мощ на корпорациите

    Статията има за цел обяснението на основите за съвременните кризи в обществото. В началото се въвеждат най-новите концепции за гражданското общество (регионално, национално, международно) и корпорацията (национална, транснационална). По-нататък се изследва връзката между гражданското общество, политическата власт и корпорациите през последните ...

  • Мем, бранд и поп-култура

    Като социално животно човекът проявява изключителна склонност към имитация, което е заложeно в животинското у него, но в по-голяма степен в културното. Затова текстът прави кратък обзор на теорията за мемите на Р. Докинс, за да я приложи към съвременната пазарна ситуация и по-специално върху търговските марки. Дадени са примери с влиятелни ...