Още за продоволствения проблем

Автори
 • Пенчо Пенчев
 • Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Ключови думи
продоволствен проблем, продоволствени стоки, задоволяване с храни, население на Земята, използване на ресурсите, ефективност

Резюме
Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който застрашава съществуването на човека. В статията акцентът се поставя върху втория и се извеждат очакваните отрицателни последици от него – безвъзвратни негативни промени на планетата, които пък от своя страна застрашават съществуването на човека. За да не се допуснат те, се посочват възможности за удовлетворяване потребностите от храни, които са съобразени с природните условия.

JEL Класификатор: Q10, Q18
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

 • Новата философия на Базел III

  Студията обсъжда основните цели на програмата за реформи – Базел ІІІ като философия на новото капиталово споразумение. Акцентира се върху подобряване на капиталовата рамка в пет основни направления: повишаване качеството, устойчивостта и прозрачността на капиталовата база; подобряване на рисковото покритие; допълване на рисково базираното ...

 • Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) – технология и практика

  Настоящето изследване си поставя за цел да апробира възможна технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми върху основата на емпирични данни към 2011 г. Студията е опит за доразвитие на изследванията в областта на капиталовия мениджмънт в български условия. Реализираната мащабна декапитализация на Българската фондова ...

 • Концептуален модел за управление на организационната култура в сферата на социалните дейности

  Материалът разглежда възможностите за създаване на концептуален модел за управление на организационната култура в сферата на социалните дейности. Изяснени са същността на организационната култура като феномен, нейните елементи и някои нови подходи за научно и практическо изучаване. За апробиране на модела е избрана конкретна подсистема – ...