Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) – технология и практика

Автори

Ключови думи
капиталова структура, оптимизация, BG40, модел на Гордън, CAPM, EPS, WACC

Резюме
Настоящето изследване си поставя за цел да апробира възможна технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми върху основата на емпирични данни към 2011 г. Студията е опит за доразвитие на изследванията в областта на капиталовия мениджмънт в български условия. Реализираната мащабна декапитализация на Българската фондова борса след 2008 г. поставя пред финансовия мениджмънт нови, завишени изисквания при конструирането на първични публични предлагания и поддържане на стойността на акциите на нива, атрактивни за институционалните инвеститори. Емпиричните резултати потвърждават хипотезата за наличие на приложима за българските условия технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България.

JEL Класификатор: G32, G34
Страници: 36
DOI: 

Още статии от този брой

  • Новата философия на Базел III

    Студията обсъжда основните цели на програмата за реформи – Базел ІІІ като философия на новото капиталово споразумение. Акцентира се върху подобряване на капиталовата рамка в пет основни направления: повишаване качеството, устойчивостта и прозрачността на капиталовата база; подобряване на рисковото покритие; допълване на рисково базираното ...

  • Актуални проблеми и добри практики в обучението по счетоводство на студентите в Албания

    Целна на настоящата статия е да представи постиженията в областта на образованието и тренинга на счетоводители в Албания, както и да разкрие съществуващите проблеми и препоръки за тяхното отстраняване....

  • Още за продоволствения проблем

    Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който застрашава съществуването на човека. В статията акцентът се поставя върху втория и се извеждат очакваните отрицателни последици ...