Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие

Автори

Ключови думи
процес на бизнесорганизационно развитие, европейски стратегически програми, национални стратегически програми, оперативни програми

Резюме
Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност).

Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 г., когато от една страна трябва да се модернизира българската икономика, а от друга – добрите бизнесорганизации да се подпомагат от специални европейски и от национални стратегически (Национална стратегическа референтна рамка) и Оперативни програми. Тяхното усвояване – един сложен проблем – изисква преди разработването на конкретни проекти за БОР да се създадат техни модели, които да бъдат тяхна основа. По тази причина ние представяме в настоящото изложение възможни концептуални модели, които да предизвикат размисъл и дискусии преди започването на реален проектен процес за БОР.

JEL Класификатор: M00
Страници: 42
DOI: 

Още статии от този брой

  • “Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

    Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът ...

  • Икономически стратегии за преобразуване на неокласическата парадигма и конкуренцията в промишлеността

    Настоящата статия описва трите компонента на нео класическата икономическа парадигма, а именно, свободен пазар, публичнен избор и пазарен приятелски подход. Тези три компонента се прилагат за различните организации по различен начин, но по-специално конкурентните индустрии получите ползи....

  • Теоретични основи на логистиката

    Терминът “логистика” съществува във всички основни европейски езици. Съгласно френската интерпретация логистиката се свързва с термините loge (колиба, ложа, балкон), loger (обитавам, живея, квартирувам), logeur (който отдава квартира под наем, хотелиер), logis (жилище, квартира), logistique (логистика, техника на транспорта и снабдяването на ...