Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие

Автори

Ключови думи
финансови злоупотреби; капиталов пазар; финансови
инструменти

Резюме
В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас.

Анализира се състоянието на пазарната среда, в която могат да се проявят подобни незаконни действия и са откроени някои насоки за възпрепятстване на тяхното осъществяване. Очертани са особеностите и обхвата на превантивните мерки, ролята, мястото и значението им за националната икономика.

JEL Класификатор: G18, G19
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Количествено измерване на външните екологични разходи за подпомагане на вземането на управленски решения

    Цел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за нейното практическо приложение. За илюстрация на методологията са представени резултати за външните разходи при ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6

    В пазарната икономика, в която всички актове на междуличностен обмен се осъществява чрез посредничеството на пари, категорията на изначалната полза се проявява преди всичко в лихвата по парични заеми....

  • Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България

    Моделът IS-LM интегрира пазара на стоки и услуги с паричния пазар в зададена икономическа система.Той е формулиран от Джон Хикс през 1937 г., който бил под силното влияние на идеите на Кейнс.Чрез този модел Хикс доразвива идеите на общата теория на равновесието.Той разглежда икономическата динамика във вид на редица равновесни статични състояния ...