Теоретични основи на логистиката 3. Терминология на логистиката

Автори

Ключови думи
терминология, структурна характеристика, семантична характеристика

Резюме
Всяка наука може да съществува при наличието на език, приспособен за нейните нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната терминология. Тя от своя страна не е спомагателен а същностен елемент на науката. Терминологичния речник и неговата основа – терминологичната подсистема по своята същност са формата за представяне на знанията на дадена наука. Те играят не само просветителска роля, но и съдействат за развитие на самото научно направление.

Развитието на логистиката като наука е естествено и закономерно свързано със създаването на термини, които назовават понятия от тази област на икономиката. В момента имаме активно международното научно общуване, особено в глобалната Интернет мрежа. Това обуславя проникването на термини от чужди езици в терминологичната подсистема на логистиката.

JEL Класификатор: M30, M31
Страници: 18
DOI: 

Още статии от този брой

  • Предимства на рейтинга на конкурентните сили за стратегическото управление

    Рейтингът на конкурентните сили (CSR) е метод за стратегически изследвания и решения относно стратегическата конкурентна сила на компанията. Прилагането му води до определяне на текущото състояние и перспективите пред развитието на конкурентната сила, което улеснява изработването на стратегически решения и определянето на необходимите средства за ...

  • Функцията на полезност по фон Нойман – Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи

    Статията представя възможностите за използване на функцията на полезност по фон Нойман-Моргенщерн като инструмент за избор на алтернатива за преодоляване на кризи в организации, функциониращи в неопределена среда. Статията е разработена в две части. Част първа аргументира избора на функциите на полезност в контекста на настоящата тема. В нея са ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва

    Доказано е, че времевото предпочитание е категория присъщи за всяко човешко действие. Времевото предпочитание се проявява в явлението на първоначално произлизащата полза, т.е. отстъпката от бъдещи стоки срещу настоящите стоки....