Функцията на полезност по фон Нойман – Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи

Автори
 • Мая Ламбовска
 • Университет за национално и световно стопанство - София

Ключови думи
управление, криза, неопределеност, функция на полезност
по фон Нойман - Моргенщерн, размити множества, размити триъгълни числа

Резюме
Статията представя възможностите за използване на функцията на полезност по фон Нойман-Моргенщерн като инструмент за избор на алтернатива за преодоляване на кризи в организации, функциониращи в неопределена среда. Статията е разработена в две части. Част първа аргументира избора на функциите на полезност в контекста на настоящата тема. В нея са изяснени и особеностите на приложение на функцията на полезност за оценяване на алтернативи, описани чрез инструменти от теорията на размитите множества. Във втора част е направена илюстрация на избора на размита триъгълна алтернатива чрез функцията на полезност в нейния класически вариант – описана чрез определени числа.

JEL Класификатор: M10
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

 • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва

  Доказано е, че времевото предпочитание е категория присъщи за всяко човешко действие. Времевото предпочитание се проявява в явлението на първоначално произлизащата полза, т.е. отстъпката от бъдещи стоки срещу настоящите стоки....

 • Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество – структура и особености

  В литературата съществуват различни схващания за същността на контролинга. Тяхното обобщаване може да се сведе до две съдържателни страни на това понятие, а именно: като качествено нова философия и като инструмент за управление на стопанската единица. В настоящото изложение тези разбирания са обединени в едно, в което ориентираното към резултатите ...

 • Принудителна безработица

  Нашето твърдение е, че в чисто свободното пазарно стопанство, не може да има такова нещо като принудителна безработица, докато исканията за заплатите са в съответствие с очакваната производителност, която се възприема от потенциалния работодател....