Предимства на рейтинга на конкурентните сили за стратегическото управление

Автори

Ключови думи
рейтинг на конкурентните сили (CSR) стратегическа
конкурентна сила, конкурентно състояние (статус), конкурентен потенциал, PEST-анализ

Резюме
Рейтингът на конкурентните сили (CSR) е метод за стратегически изследвания и решения относно стратегическата конкурентна сила на компанията. Прилагането му води до определяне на текущото състояние и перспективите пред развитието на конкурентната сила, което улеснява изработването на стратегически решения и определянето на необходимите средства за тяхната реализация. Използването на CSR спомага за внедряването на една по-висока степен на аналитично мислене в рамките на стратегическите планови и управленски процеси като цяло, както и в рамките на отделните им фази.

JEL Класификатор: M21
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Принудителна безработица

    Нашето твърдение е, че в чисто свободното пазарно стопанство, не може да има такова нещо като принудителна безработица, докато исканията за заплатите са в съответствие с очакваната производителност, която се възприема от потенциалния работодател....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва

    Доказано е, че времевото предпочитание е категория присъщи за всяко човешко действие. Времевото предпочитание се проявява в явлението на първоначално произлизащата полза, т.е. отстъпката от бъдещи стоки срещу настоящите стоки....

  • Теоретични основи на логистиката 3. Терминология на логистиката

    Всяка наука може да съществува при наличието на език, приспособен за нейните нужди. Основен елемент на това приспособяване се явява специализираната терминология. Тя от своя страна не е спомагателен а същностен елемент на науката. Терминологичния речник и неговата основа – терминологичната подсистема по своята същност са формата за представяне на ...