За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба

Автори

Ключови думи
орфизъм, тракийска държавна уредба

Резюме
Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди, песнопения и култово-обредни практики. Те са обединени в две общества – народно и аристократично. Чрез тях участват и в живота на държавата.

Орфизмът е упражнил силно влияние върху идеите на Питагор и Платон за душата, държавата и съсловията в нея. Техните учения за душата са понататъшно развитие на орфическите идеи. За разлика от орфиците, които с тяхна помощ решават въпроса за подбор и участието на лицата в управлението на държавата, то Питагор и Платон обосновават цялата съсловна структура на държавата и роля на отделните съсловия в нея за успешното изпълнение на мисията й.

Орфическите културни традиции се усвояват от балканските народи. Настанилите се на Балканите славяни и прабългари също възприемат обичаи и обредни практики от местното население, които упражняват влияние върху формирането през ІХ в. на богомилско учение.

JEL Класификатор: Z00
Страници: 22
DOI: 

Още статии от този брой

  • Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика

    Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците. Модернизацията на образованието все повече се налага и в обучението по математика. В динамично ...

  • Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България

    В съвременните социално-икономически условия, в общоевропейската пазарна среда се налага една качествено нова концепция, известна като гъвкава сигурност. Тя предполага комбиниране на елементите гъвкава заетост и социална сигурност в едно, в посока на изместване вниманието от сигурност на работното място към сигурност на заетостта чрез гъвкавост на ...

  • Бизнес етика и криза

    В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на ...