Космически туризъм – утопия или очаквано бъдеще

Автори

Ключови думи
туризъм, космически туризъм, бъдеще

Резюме
През последните години в икономическата индустрия набира популярност едно ново и напълно непознато направление, допринасящо с нови и неизвестни до този момент концепции, нагласи и идеи, а именно космическия туризъм. Все по-широкото навлизане на информационно- комуникационните технологии в живота на съвременното общество, доведе след себе си възможността за достъп до информация от глобален мащаб. Всичко това обуслови формирането на желания за осъществяване на нови и до този момент непознати изживявания, които определиха появата на космическия туризъм като отговор на съвременните тенденции в развитието на туризма като наука и икономически отрасъл. Сам по себе си космическия туризъм представляват уникално, изключително и трудно достъпно преживяване. Като с основание може да се твърди,че развитието на съвременното общество определи последните години, като подходящото време за реализацията му като нов и напълно непознат за широката общественост икономически, а в частност и туристически продукт.

JEL Класификатор: L83, Z32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Осигуряване на информационна сигурност в областта на електронната търговия

    Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта на електронната търговия. Предлага се подход за определяне на стойността на информацията в съвкупността от ...

  • Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване

    Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от института и гаранция за неговото приложение. На база на установените взаимовръзки и практически проблеми, авторите правят ...

  • Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот

    Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен традиционните характеристики на имота в лицето на местоположение, цена, конструктивни характеристики, транспортна достъпност и ...