Изграждане на критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот

Автори
 • Яна Стоенчева
 • Университет за Национално и Световно Стопанство – София

Ключови думи
жилищен имот, характеристики на жилищния имот, фън шуй, критериална система

Резюме
Настоящата статия има за цел да разкрие, обсъди и ранжира по степен на значимост различните характеристики на жилищните имоти, които биха могли да окажат влияние при вземането на решение за покупка на жилищен имот. Освен традиционните характеристики на имота в лицето на местоположение, цена, конструктивни характеристики, транспортна достъпност и др. в настоящата статия се разкриват и някои възможности за избор на имот според правилата на древното китайско учение - фън шуй. На база на изведените и обсъдени характеристики е направен опит за градирането им по приоритет и превръщането им в критериална система при избор за закупуване на жилищен недвижим имот.

JEL Класификатор: R3, R30, R31
Страници: 14
DOI: 

Още статии от този брой

 • Осигуряване на информационна сигурност в областта на електронната търговия

  Обосновава се необходимостта от осигуряване на информационна сигурност на предприемаческата дейност в сферата на електронната търговия. Определя се ролята на информационните ресурси за осъществяване на стопанска дейност в областта на електронната търговия. Предлага се подход за определяне на стойността на информацията в съвкупността от ...

 • Космически туризъм – утопия или очаквано бъдеще

  През последните години в икономическата индустрия набира популярност едно ново и напълно непознато направление, допринасящо с нови и неизвестни до този момент концепции, нагласи и идеи, а именно космическия туризъм. Все по-широкото навлизане на информационно- комуникационните технологии в живота на съвременното общество, доведе след себе си ...

 • Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване

  Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от института и гаранция за неговото приложение. На база на установените взаимовръзки и практически проблеми, авторите правят ...