Структуриране на националния организиран пазар

Автори

Ключови думи
пазар, организиран пазар, активи, търговия, блага

Резюме
Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни точки, които да обхващат – съдържанието на понятието пазар, класифицирането на видовете пазари, техните характеристики и особености. Обект на анализ е пазарът, като основно средище за среща между търсене и предлагане – място където се реализира размяната на блага.

JEL Класификатор: M00
Страници: 10
DOI: 

Още статии от този брой

  • Аспекти на кредитната политика на банките в България при сегашната икономическа криза

    По своята икономическа същност кредитът е форма на движение на заемен капитал. Той намира широко приложение в сферата на националното стопанство на всяка страна и в международния икономически обмен. Той е едно от определящите условия за развитието на търговията и незаменим инструмент за стимулиране на икономическите връзки, създаващ допълнително ...

  • Сравнителен анализ на структурните промени в износа и вноса на България за периода 1992-2009 г.

    В икономиката на България след 1989 г. се извършват редица трансформации, пораждащи значителни икономически реформи. Промяната в организацията на икономическите процеси, отварянето на страната към света и възможността за достъп до международните пазари стават причина както за структурни изменения в производството, така и във външната търговия. ...

  • Две опции срещу дисбалансирането

    Често публикуваните антикризисни мерки на институции, партии, анализатори са критикувани за временния, еднократния характер, който носят. В настоящата статия се предлагат идеи за две опции срещу дисбалансирането, които са актуални без да са конюнктурни....