Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България

Автори

Ключови думи
публично-частно партньорство, местни власти, бизнес

Резюме
Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни автори и институции, изследващи същността и правната рамка на ПЧП. Резултатът е, че все още няма изработено единно становище по въпроса. Търсят се обобщения, изхождайки от съгласуваните становища в материалите на Европейския съюз. Проблем в това отношение е, че те не са достатъчни за пълното прилагане на схемите за публично-частни партньорства, поради особеностите на националните законодателства на страните-членки, в т.ч. и България, и суверенното право на всяка страна да регламентира по собствен начин проблематиката.

JEL Класификатор: H41, H54, H72, K23
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев

    Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, ...

  • В отговор на подкрепата на Брукс към Демсец за теоремата на Коуз

    Коуз твърди, че в света базиран на нулеви разходи не би имало значение при разпределението на ресурсите на кой от двама спорещи ще са дадени съответните права за собственост....

  • Нормативни проекции на обществения и частния интерес в работата на държавните служители

    Най-тривиална констатация е, че откакто има държава, има и държавни служители. Държавите обаче са твърде различни по характер, което прави различна и дължимата в тях дейност на държавните служители. Тази “неестетвеност” на държавната служба прави съществен въпроса за нейната конструираност, а в модерните общества основен инструмент за конструиране ...