Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България

Автори

Ключови думи
публично-частно партньорство, местни власти, бизнес

Резюме
Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни автори и институции, изследващи същността и правната рамка на ПЧП. Резултатът е, че все още няма изработено единно становище по въпроса. Търсят се обобщения, изхождайки от съгласуваните становища в материалите на Европейския съюз. Проблем в това отношение е, че те не са достатъчни за пълното прилагане на схемите за публично-частни партньорства, поради особеностите на националните законодателства на страните-членки, в т.ч. и България, и суверенното право на всяка страна да регламентира по собствен начин проблематиката.

JEL Класификатор: H41, H54, H72, K23
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част пета. Глава ХXVI. Невъзможността на икономическото пресмятане при социализма

    Директорът иска да си построи къща. Сега има много методи, по които това може да се извърши. Всеки от тях предлага, от гледна точка на директора, определени предимства и недостатъци по отношение на полезността на бъдещата сграда, и предполага различна продължителност на използване на сградата; всеки от тях изисква различин разходи за строителни ...

  • Скритото в текста (4, 5, 6)

    „Скритото в текста" е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите" в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за ...

  • В отговор на подкрепата на Брукс към Демсец за теоремата на Коуз

    Коуз твърди, че в света базиран на нулеви разходи не би имало значение при разпределението на ресурсите на кой от двама спорещи ще са дадени съответните права за собственост....