Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество

Автори

Ключови думи
Отчет за паричния поток, застрахователно дружество, адекватност, рентабилност, темп на развитие

Резюме
Отчетът за паричния поток е неделима част от отчетността на застрахователното дружество. Той е важен източник на информация при анализирането на финансовата структура на застрахователното дружество и видовете и размера на паричните потоци, обусловени от извършваната от него дейност. Посредством Отчета за паричния поток се насочва вниманието на потребителите към разграничаване на вида дейност и посоката на паричните потоци. Използването на някои от елементите на отчета, е предпоставка за изчисляване на показатели за адекватността, рентабилността и темпа на развитие на отделния паричен поток. По този начин се създава възможност за разширяване на анализа на дейността на застрахователното дружество.

JEL Класификатор: G22
Страници: 12
DOI: 

Още статии от този брой

  • Кодове на културата (1, 2, 3)

    Проблемът за кодовете на културата (за „културните кодове―, както терминът се наложи в България, главно чрез преводите на У.Еко и Р. Барт), отдавна е престанал да бъде само теоретичен, и се е превърнал и в социален проблем. Осмислянето на който и да било аспект на бързо променящата се култура на съвремието ни, а оттам – и формирането на ...

  • Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми

    Безработицата у нас придобива все по-значителни размери превръщайки се в централен проблем за обществото. Особено силно са засегнати тъй наречените „рискови групи”. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно положение. Причините за това състояние са; образование, което не съответства на нуждите на ...

  • Човешкото действие: Част пета. Глава ХXV. Въображаемата конструкция на социалистическото общество

    Когато социалните философи на осемнадесети век полагат основите на праксеологията и икономиката, те са изправени пред почти общоприетото и необезпокоявано разграничение между егоистичните индивиди и държавата, като представител на интересите на цялото общество....