История

"Диалог" е първото електронно списание, издавано от Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - Свищов. "Диалог" е тримесечно списание. То е реферирано и индексирано в EBSCO Publishing, CEEOL, RePEc, BASE и Google Scholar. Списанието е ориентирано главно към интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и други свързани с тях проблеми. Списание “Диалог” е израз на нашия стремеж да избегнем прекаленото самозатваряне в дисциплинарните матрици на научното мислене и твърде специализирания теоретичен дискурс.

Приемат се издържани в научно отношение материали (дори и предадени на езика на научната публицистика), които провокират дискусии и са отворени към всеки добре образован и мислещ човек. С удоволствие ще обсъдим всяка изпратена ни разработка.

Прилага се процедура на анонимно рецензиране на представените научни разработки от двама утвърдени учени в съответната научна област.

В списанието се публикуват оригинални материали. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните шест езика: български, английски, френски, немски, руски и испански. Материалите трябва да бъдат придружени от резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на английски език. Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения.