Електронен магазин – особености в счетоводните и данъчните аспекти на дейността

Автори

Ключови думи
електронен магазин, офлайн магазин, дропшипинг, колективно пазаруване, афилиейт маркетинг, счетоводно отчитане, данъчно третиране

Резюме
В статията е направен опит, на база същностната характеристика и правната рамка на електронния магазин, да се изведат счетоводните и данъчни аспекти на неговата дейност. За целта са разгледани особеностите в счетоводното отчитане на: домейн, уеб страница и програмни продукти за онлайн магазин, доставката на стоките, разходите свързани с търговската дейност, разходите за реклама, проучване и афилиейт маркетинг, разходите за рекламации и гаранции, постъпленията от продажби на стоки и нови техники на продажби – дропшипинг, колективно пазаруване, разплащания с клиентите чрез наложен платеж и системи за електронни разплащания. Систематизирани са накратко и данъчните аспекти свързани с начисляването на данък добавена стойност, данъчна регистрация и регистрационен режим и изисквания свързани с търговската дейност на електронния магазин.

JEL Класификатор: M41
Страници: 15
DOI: 

Още статии от този брой

  • Човекът в икономиката – рационален (ирационален) и инстинктивен

    Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория идея за Нomo economicus, според която той е рационален не съответства на многосъставната човешка природа. Върху основата на ...

  • Качеството на икономическия растеж в условията на технологически прогрес

    Тази разработка има двустранна цел: 1) да се изследват абстрактните и теоретичните принципи на класическата и неокласическата икономическа теория спрямо понятието за икономически ръст в лицето на технологичния прогрес; 2) да се направи опит да се приложат получените данни в народностопанската практика на съвременна Украйна....

  • Застраховка „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници

    В настоящата разработка се посочват различните изисквания относно поддържането на застраховката „Професионална отговорност“ при застрахователните посредници, като се съпоставят редица особености от отменената и действащата нормативни уредби. Разглежда се по какъв начин отделните форми на преобразуване на застрахователния брокер оказват влияние ...