Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

Автори

Ключови думи
банкова ефективност, анализ SFA

Резюме
В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за банковата ефективност на група страни, но не е използван за целите на измерването на ефективността на българската банкова система. Резултатите от изследването показват, че чуждестранните банки са най-ефективните банки в икономиката и определят динамиката на ефективността на цялата банкова система. По-доброто им представяне се обяснява с технологиите и опита, с които те разполагат.

JEL Класификатор: D24, G21
Страници: 9
DOI: 

Още статии от този брой

  • Глобалната инициатива по отчетност

    Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се ...

  • Демокрацията – един актуален мит

    Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е ...

  • Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове

    Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи и средства за анализ на log файлове. Представените методи за анализ на log файлове се представят за първи път в ...