Анализ на доходите като елемент на сметка „Формиране на дохода”

Автори

Ключови думи
система на националните сметки, брутен вътрешен продукт, добавена стойност, сметка „Формиране на дохода”

Резюме
Сметка „Формиране на дохода“ съдържа информация за елементите на добавената стойност: компенсация на наетите лица, данъци върху производството и вноса, субсидии, брутен опериращ излишък, брутен смесен доход. Тя допълва информацията на сметка „Производство”, като дава възможност да се анализира равнището на заплащането на труда по сектори и икономически дейности на икономиката. Данните от тази сметка позволяват да се обвържат доходите от производствената дейност с постигнатите резултати по сектори и икономически дейности. В статията е извършен статистически анализ на информацията, съдържаща се в сметка „Формиране на дохода“ за периода 2000-2012 г., за да се установят формиралите се макроикономически тенденции.

JEL Класификатор: В22, В41, С82
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

  • Въздействие на световната финансова криза върху жилищното строителство в България

    Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. ...

  • Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда по линия на европейските фондове

    През последните години изключително актуален за дейността на предприятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предпри¬ятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по стан¬дарта ISO 14001 в допълнение на други стандарти ISO. Един изключително актуален към настоящия момент вариант за тях е ...

  • Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация

    Ускореното развитие на съвременните икономики и динамичната промяна на пазара на труда налагат непрекъсната актуализация на квалификацията на кадрите. Това извежда на преден план продължаващото професионално обучение като част от концепцията за учене през целия живот. Подходяща възможност за поддържане и усъвършенстване на професионалните ...