Демокрацията и нейната роля за постигане на обществена консолидация

Автори

Ключови думи
демокрация, права на гражданите, национално-държавна общност, свобода, равенство, солидарност, национално съгласие, консолидиране на обществото

Резюме
Анализирани са в исторически аспект тези български автори, свързани с формирането на ценностите на демокрацията у нас. Логическа връзка с някои от тях са анализираните водещи цели и начала в приамбюла на Конституцията от 1991 г. Те формират облика на конституционната демокрация. Въз основа на съвременни теоретични постановки и политически практики се налага убеждението, че ръководейки се от нейните принципи политическите субекти ще могат да постигнат съгласие и консолидация, така необходими за внасяне на устойчивост в развитието на обществото.

JEL Класификатор: I20, I21, L30
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Българската политическа култура

    В изследването въз основа на теоретичните постановки за политическата култура на Гейбриъл Алмънд и Сидни Верба се разяснява нейната същност, структурни компоненти и обществена мисия. Разглежда се формирането и развитието на българската политическа култура от Възраждането до нашето съвремие. Върху тази основа се градят перспективите за обществената ...

  • Индиферентността в сферата на икономиката: коментар относно становищата на Нозик, Хопе и Висоцки

    Нозик (1977) отправя предизвикателства пред австрийската икономика, тъй като от една страна, австрийската мисловна школа отхвърля понятието индиферентност, а заедно с него и кривата на индиферентността. От друга страна, праксеологичната школа приема концепциите за кривите на търсенето и предлагането. Такова предположение логично включва ...

  • Особености на бизнес средата в контекста на Индустрия 4.0

    Съвременните бизнес организации оперират в изключително комплексна и бързо променяща се бизнес среда. Сред причините за динамиката на промените в съвременната заобикаляща среда са бързият технологичен прогрес, процесите на глобализация на бизнеса, промените в изискванията на потребителите и др. Четвъртата индустриална революция и масовото ...