Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

Автори

Ключови думи
запазване на работната ръка, корпоративна социална отговорност, бизнес етика

Резюме
Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на извънредното положение, въведено във връзка с коронавирусната инфекция. Анализът е базиран върху обзор на корпоративната социална отговорност в България, върху сравнения с практики от други държави, както и върху данни от анкета с участието на работници от 82 компании. Събраната информация илюстрира приложените практики спрямо служителите, бизнес партньорите и обществото. Изчисленият общ индекс на КСО позволява да се откроят икономическите сектори, в които социалната отговорност е по-висока. А сравнението между практики, насочени към работещите, и практики към други заинтересовани страни, може да покаже дали компанията е еднакво социално отговорна вътре и извън предприятието. Изводите могат да дадат насоки за бъдещи по-всеобхватни проучвания и да бъдат използвани за изготвяне на допълнителни препоръки за действия в следващи екстремни за икономиката ситуации.

JEL Класификатор: D22, M14
Страници: 30
DOI: 

Още статии от този брой

  • Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС „бакалавър“

    Ключов ангажимент при дигитализацията е интегрирането на дигитални технологии в съществуващи до момента учебни процеси за добавяне на повече стойност към образователния продукт. Дигитализирането на обучението по счетоводство благоприятства развиването му като процес, основан на съдържателни учебни дейности, които се осъществяват в интерактивна ...

  • Защо и как да оценяваме “новата” управленческа устойчивост на селското стопанство

    В България, подобно на много други страни, практически няма изследвания на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. ...

  • Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

    В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на ...