Дискусионни аспекти в моделите за операционализиране на динамичните способности

Автори

Ключови думи
динамични способности, конкурентоспособност, конкурентни предимства

Резюме
В настоящата статия е направен обзор и систематизиране на разработените в литературата базови модели за операционализиране на динамичните способности, оказващи значимо влияние за развитието и разбирането на теорията, както и за приложението й в практиката. На тази основа са изведени и анализирани ключови дискусионни аспекти, създаващи ограничения както за теоретичното, така и за емпиричното развитие на концепцията. Поставен е акцент на структурата на динамичните способности, ролята на знанието и обучението за развитието им, процесите на създаване на динамични способности, въздействието на динамиката на външната среда върху формирането, развитието и проявлението им, както и ролята на мениджъра в създаването и развитието им.

JEL Класификатор: M2
Страници: 17
DOI: 

Още статии от този брой

  • Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар

    Популярните научни и практически изследвания на фондовите борси обичайно разглеждат ценовите индикатори и най-вече борсовите индекси, което по същество отразява икономическите очаквания. За разлика от тях, настоящото изследване е фокусирано върху борсовата активност, измерима с преките индикатори борсов обем и борсов оборот. Тук селектираме ...

  • Анализ на различията в системите на антимонополни и регулаторни политики на държавите

    В статията се анализира понятието „конкуренция“и възприемането на това понятие, изведено от редица изявени икономисти. Разгледана е еволюцията на разбирането за понятието „конкурентен пазар“. Разработката идентифицира разликите в дейността на антимонополните комисии в страни като Съединените американски щати, Великобритания, Япония, Германия, ...

  • Двигатели на формиране на глобалния стоков пазар

    Изследването разглежда структурните промени, настъпващи през 21 век, епохата на променяща се световна икономика под влиянието на научно-техническата революция, специализацията и сътрудничеството в сферата на промишленото производство и качествените промени в областта на глобализацията на стоковите пазари. Протичащите процеси на промени не са ...