Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия: преглед на техните силни и слаби страни

Автори
 • Траян Йосифов
 • Факултет по икономически и социални науки Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Ключови думи
SWOT анализ, икономическо развитие, бизнес процеси, конкурентоспособност

Резюме
Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопан-ско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът трябва да бъде поставен върху ролята и значението на малките и средните предприятия, които формират ос-новната част от заетостта в страната и са главен приходоизточник за републи-канския и местните бюджети. Целта на изследването е да постави във фокуса на вниманието специфични предимства и недостатъци на българските малки и средни предприятия и на тази основа да предложи работещи мерки свързани с подобряване на тяхното пазарно представяне.

JEL Класификатор: D29, L23, M14, O12
Страници: 13
DOI: 

Още статии от този брой

 • Към нова парадигма на обществения живот

  Статията цели да привлече внимание върху процеса на формирането на нова парадигма на обществения живот. Задействани са движещи сили, които надрастват доминантната роля на икономиката, преобразуват системата на обществото, неговия механизъм на функциониране, капитала и труда и налагат необходимостта от многостранно човешко развитие. Заключава се, ...

 • Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г.

  Целта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на местните власти за генериране на допълнителни собствени приходи. В тази връзка, първо е извършен преглед на ...

 • За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди

  Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ относно същността на отговорността с оглед основното деление в правната доктрина: „договорна“ и „деликтна“ по вид. На ...