Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г.

Автори

Ключови думи
фискална децентрализация, вертикален фискален дисбаланс, местни финанси, собствени приходи

Резюме
Целта на настоящето изследване е да се проследят тенденциите в изменението на вертикалния фискален дисбаланс в България, като се обособи приносът на приходната и разходната децентрализация за това изменение и се отчетат усилията на местните власти за генериране на допълнителни собствени приходи. В тази връзка, първо е извършен преглед на прилаганите подходи за измерване на вертикалния фискален дисбаланс. Направена е оценка на състоянието на вертикалния фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017г., като са изведени факторите, които оказват въздействие в посока увеличение или намаление на неговия размер. Резултатите показват, че през изследвания период е налице обща тенденция на намаление в стойностите на показателя за вертикален фискален дисбаланс. Въпреки това, вертикалният фискален дисбаланс в България продължава да бъде твърде голям в сравнение с дисбалансите при разпределяне на разходните отговорности и финансовите ресурси в публичния сектор в други страни в ЕС.

JEL Класификатор: H70, H72, H77
Страници: 20
DOI: 

Още статии от този брой

  • За дискусионната правна същност на отговорността на управителя в ООД за причинени вреди

    Статията изследва понятието „управителски деликт“ като основание за ангажиране на специалната отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството с ограничена отговорност в търговското право. Извършен е теоретичен анализ относно същността на отговорността с оглед основното деление в правната доктрина: „договорна“ и „деликтна“ по вид. На ...

  • Социално-икономическо значение на българските малки и средни предприятия: преглед на техните силни и слаби страни

    Българската икономика остава в периферията на по-сериозните икономически процеси. Страната изостава съществено не само от водещите европейски ико-номики, но и от икономиките на страните от централна Европа, с които до на-чалото на 90-те години на 20-ти век се намираше на сходно равнище на стопан-ско развитие. В тази връзка, несъмнено акцентът ...

  • Електронната идентификация в Европейския съюз и България – текущо състояние, технологични особености и възможности за развитие

    Електронната идентификация е способ за удостоверяване на самоличността на лицата, използващи електронни услуги. Ето защо, успешното прилагане на електронното управление е немислимо без използването на единен метод за доказване идентичността на участниците в него. Целта на настоящата статия е да изясни същността на електронната идентификация и да ...