Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация

Автори

Ключови думи
агрегирани производствени функции, функция на Коб-Дъглас, производствена функция с постоянна еластичност на замяна на факторите, производствена функция с променлива еластичност на замяна на факторите, постоянна възвращаемост от мащаба, трансцедентна логаритмична (транслог) апроксимация, Тейлъров ред

Резюме
В студията се анализира зависимостта на Брутния вътрешен продукт от броя на заетите лица и брутното образуване на основен капитал в България с помощта на агрегираната производствена функция. Въз основа на тримесечни данни, с които е обхванат периода от първото тримесечие на 1996 г. до първо тримесечие на 2007 г., се изследва еластичността на замяната на производствените фактори. Апробирани са три вида производствени функции – производственна функция с променлива еластичност на замяната на факторите (VES-функция), производствена функция с постоянна еластичност на замяната на факторите (CES-функция) и класическа функция на Коб-Дъглас. Оценките на параметрите са получени с метода на най-малките квадрати, приложен върху трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация на производствената функция.

JEL Класификатор: C52, O47
Страници: 38
DOI: 

Още статии от този брой

  • Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции

    Настоящият материал се състои от три части, които разглеждат следното: кратък преглед на пенсионните реформи в България, описание на регулации свързани с инвестициите в пенсионни фондове и коментари по бъдещите промени в регулациите....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9

    Човекът, който работи в икономическа изолация само за прякото задоволяване на собствените си нужди, спира да работи в момента, в който той започва да цени свободното време повече отколкото увеличението в удовлетворениета, което се очаква от повече свършена работа. След като е изпълнил най-неотложните си нужди, той смята, че удовлетвореността от ...

  • Тенденции при управлението на проектен портфейл

    Статията е посветена на някои аспекти от дейността на системата за проектно управление в проектно-ориентираните организации, тъй като в България все повече се проявява засилен интерес от организациите към използване на проектно управление. Основният мотив за това вероятно е осъзнатата необходимост от организациите да усъвършенстват управленските ...