Скритото в текста (4, 5, 6)

Автори

Ключови думи
кодове на културата, интертекстуалност, Ролан Барт

Резюме
„Скритото в текста" е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите" в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за извличане на скрития в текста смисъл... За илюстрация на последното служи една рефлексия върху две от произведенията на Ролан Барт - „Структурният анализ на разказа" и „S/Z".

JEL Класификатор:
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част пета. Глава ХXVI. Невъзможността на икономическото пресмятане при социализма

    Директорът иска да си построи къща. Сега има много методи, по които това може да се извърши. Всеки от тях предлага, от гледна точка на директора, определени предимства и недостатъци по отношение на полезността на бъдещата сграда, и предполага различна продължителност на използване на сградата; всеки от тях изисква различин разходи за строителни ...

  • В отговор на подкрепата на Брукс към Демсец за теоремата на Коуз

    Коуз твърди, че в света базиран на нулеви разходи не би имало значение при разпределението на ресурсите на кой от двама спорещи ще са дадени съответните права за собственост....

  • "Кризата – обективен процес или субективна грешка” (традиционен студентски конкурс – есе)

    По инициатива на катедра „Мениджмънт”, СА „Д.А.Ценов”, факултет „Мениджмънт и маркетинг” и Студентски съвет, за шеста поредна година се организира студентски конкурс - есе на тема „КРИЗАТА – ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС ИЛИ СУБЕКТИВНА ГРЕШКА”....