Скритото в текста (4, 5, 6)

Автори

Ключови думи
кодове на културата, интертекстуалност, Ролан Барт

Резюме
„Скритото в текста" е опит да се насочи вниманието към социалната значимост на проблема за кодовете на културата. Последователно се тематизират „преходите" в културата на съвремието и свързаната с тях промяна на кодове; промяната в отношението към текста; отношението между писаното слово и езиците за визуална комуникация; възможностите за извличане на скрития в текста смисъл... За илюстрация на последното служи една рефлексия върху две от произведенията на Ролан Барт - „Структурният анализ на разказа" и „S/Z".

JEL Класификатор:
Страници: 24
DOI: 

Още статии от този брой

  • Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев

    Интересът на Венелин Ганев към проблемите на демокрацията трайно присъства в неговата теоретична дейност от началото на XX век, когато публикува първите си статии, до средата на четиридесетте години. В публикациите през първите две десетилетия на миналия век, се изясняват изискванията на демокрацията към субектите на управленския процес - държава, ...

  • "Кризата – обективен процес или субективна грешка” (традиционен студентски конкурс – есе)

    По инициатива на катедра „Мениджмънт”, СА „Д.А.Ценов”, факултет „Мениджмънт и маркетинг” и Студентски съвет, за шеста поредна година се организира студентски конкурс - есе на тема „КРИЗАТА – ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС ИЛИ СУБЕКТИВНА ГРЕШКА”....

  • Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България

    Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни ...