Към авторите

1. Тематични направления
Списанието приема за публикуване материали от следните области:
интердисциплинарни теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното общество и икономика – култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и други близки до тях проблеми.

2. Изисквания към подаваните материали
В списанието се публикуват само оригинални авторови материали, които не са публикувани до този момент и не са предадени за публикуване в други издания. Списанието е многоезично. Приемат се текстове, представени на един от следните шест езика: български, английски, френски, немски, руски и испански. Материалите трябва да бъдат придружени от заглавие, резюмета и ключови думи в обем до 15 реда на български и на английски език.

Авторите на материали с икономически характер трябва да класифицират своята разработка според JEL класификацията. Тип на предлаганите разработки: студии, статии, научни съобщения. Ръкописите не могат да бъдат по-малки от 10 страници.

Оформяне на ръкописите:
Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)
Размер на страницата: A4
Полета: ляво 3,17 см, дясно 3,17 см, горе 2,54 см, долу 2,54 см
Шрифт: Times New Roman
Размер на шрифта: 12 pt
Междуредие: Single
Бележки под линия: 10 pt

Всеки автор трябва да посочи трите си имена, научна степен, научно звание (ако има такива), професия, месторабота, длъжност на български и на английски език.

Може да използвате шаблоните, разположени най-долу на тази страница.

3. Правила за цитиране
За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style. Неговите изисквания са поместени тук: https://www.uni-svishtov.bg/bg/research/papers/iziskvaniya-za-bibliografsko-tsitirane и тук: http://www.apastyle.org/.

4. Депозиране на материалите
Материалите да се изпращат на e-mail адрес: dialog@uni-svishtov.bg

Списанието не изплаща хонорари, тъй като няма комерсиален характер. Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието, техническото оформление и езиковата редакция на своя текст. Списанието не връща изпратени за публикувани материали и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг от тях.

Декларация: изтеглете оттук

Шаблон: изтеглете оттук